Novosti

SADRŽAJ I USLUGE PORTALA 1sajt.blogspot.com 

Portal 1sajt.blogspot.com  svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima kao [to su net vesti, tekstovi, galerije, uslugu pretraživanja sadržaja i blog, Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal 1sajt.blogspot.com  zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja portala 1sajt.blogspot.com, bez obaveze prethodne najave.
KOMENTARI ČITALACA 

Čitaoci mogu da komentarišu i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom  komentarisanja na vesti objavljene na portalu 1sajt.blogspot.com, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:
Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

a) povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica

b) povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti

c) je prevaran, obmanjujući, neistinit

d) je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu

e) je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički

f) promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe

g) je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu

h) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, uklonimo ili onemogućimo pristup bilo kom sadržaju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Portal 1sajt.blogspot.com .
Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa „bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice", takođe „ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica".
Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu 1sajt.blogspot.com  ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom 1sajt.blogspot.com.
Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi "netražene" mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.
1sajt.blogspot.com  zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija 1sajt.blogspot.com nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene 1sajt.blogspot.com

jedan sajt

Designed by 1sajt.blogspot.com
Copyright © 2015

Autor slika teme: Bim. Pokreće Blogger.